Як правильно написати відгук опонента та відгук на автореферат

636

У запропонованій статті канд. екон. наук, доцент Андрій Завербний (Національний університет «Львівська політехніка») коротко дає відповіді на досить поширені запитання щодо написання і оформлення відгуку опонента та відгуків на автореферат дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 

Спробуємо коротко відповісти на досить поширені запитання щодо написання і оформлення відгуку опонента та відгуків на автореферат дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії).

Насамперед звернемо увагу на назву цих документів. На дисертацію та автореферат дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук пишуть саме «відгук», а в жодному разі не «відзив» (заміна терміна відбулася ще у 2007 році),. Ця помилка, на жаль, досі є поширеною.

Отже, відгук – це висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, вистави, фільми, представлені на розгляд чи до захисту.
Офіційний опонент на основі вивчення дисертації та праць, опублікованих за темою дисертації, подає до спеціалізованої вченої ради відгук, оформлений відповідно до вимог МОН.

Потрібно наголосити, що у відгуку обов’язково зазначають: ступінь актуальності обраної теми; ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації; достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій; наукову новизну результатів дослідження; повноту їх викладу в опублікованих працях; практичне значення результатів дослідження; дискусійні положення та зауваження до дисертації; висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшо-го наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 5671,2.

Бажано вказувати посилання на сторінки (в дужках після речення), в яких міститься новизна або дискусійні моменти.

Особливу увагу під час написання відгуку слід звернути на такі розділи Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника: для докторської дисертації – 9, 10 та 12; для кандидатської – 9, 11 та 12.2

Наголосимо, що офіційний опонент відповідає за об’єктивність і якість підготовленого ним відгуку. Спеціалізована вчена рада має право повернути відгук офіційному опонентові для доопрацювання, якщо він не відповідає вказаним вимогам, або замінити офіційного опонента.

Відгук на автореферат дисертації повинен містити:
– актуальність теми дисертації;
– наукову новизну, обґрунтованість і вірогідність наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації;
– практичну цінність результатів;
– список зауважень щодо автореферату;
– висновок про відповідність роботи вимогам МОН України.

Рекомендовано здійснювати посилання на сторінки, в яких міститься новизна або дискусійні моменти (в дужках після речення). Відгук опонента треба надіслати завчасно, щоб спеціалізована вчена рада, де безпосередньо проводитиметься захист, отримала і зареєструвала його та надала для ознайомлення здобувачеві наукового ступеня не пізніше ніж за десять днів до захисту дисертації.
Відгук опонента та відгук на автореферат дисертації має підписати автор та засвідчити цей підпис печаткою установи, де працює опонент або науковець, який написав відгук на автореферат. «Печаткою установи» згідно з нормативними документами є гербова печатка. У жодному разі це не печатка відділу кадрів!

Відгук доцільно друкувати на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 через 1,5 міжрядкового інтервалу. Зрозуміло, що обидва примірники відгуку мають бути ідентичними.

Успіхів у наукових починаннях!

Канд. екон. наук, доцент Андрій Завербний, Національний університет «Львівська політехніка»

Джерело: Науково-аналітичний журнал “Наша перспектива“, №7-8 (10-11), 2015 р.