Взаємозв’язки в РМВ ІНЕМ

РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ В РАДІ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНЕМ

 І. Голова РМВ ІНЕМ безпосередньо та через представників кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ, керівників, координаторів та учасників робочих груп за напрямами та секторами діяльності РМВ ІНЕМ тощо, здійснює управління діяльністю РМВ ІНЕМ за всіма напрямами розвитку. Голова РМВ ІНЕМ повинен, зокрема, виконувати такі завдання:

– представляти інтереси РМВ ІНЕМ в межах інституту, університету, країни та за її межами;

– брати участь в засіданнях Правління РМВ Національного університету «Львівська політехніка»;

– брати участь в засіданнях Вченої Ради ІНЕМ;

– розробляти програму розвитку РМВ ІНЕМ і сприяти її реалізації на різних етапах;

– забезпечувати налагодження взаємозв’язків з РМВ інших ВНЗ, вітчизняними і зарубіжними організаціями, установами, підприємствами;

– планувати діяльність РМВ ІНЕМ на коротко- і довготермінові періоди;

– організовувати в межах діяльності РМВ ІНЕМ взаємодію представників кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ, керівників, координаторів та учасників робочих груп за напрямами діяльності РМВ ІНЕМ, керівників секторів діяльності РМВ ІНЕМ, інших молодих вчених ІНЕМ, а також взаємодію РМВ ІНЕМ з іншими внутрішніми і зовнішніми інституціями;

– мотивувати молодих вчених, які здійснюють роботу в РМВ ІНЕМ, і особливо тих чий внесок в її розвиток є найвагомішим і хто найбільше зусиль їй приділяє;

– контролювати повноту, вчасність і якість виконання завдань в межах напрямів діяльності РМВ ІНЕМ;

– регулювати діяльність РМВ ІНЕМ залежно від впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, в т.ч. внаслідок зміни її цілей та завдань;

– інші.

 ІІ. Завдання представників кафедр в Бюро секції РМВ ІНЕМ:

–  активізувати наукову діяльність молодих вчених відповідної кафедри та відстоювати їх інтереси в РМВ ІНЕМ;

– залучати молодих вчених відповідної кафедри до робочих груп за напрямами діяльності РМВ ІНЕМ та координувати їх дії;

– працювати над налагодженням і зміцненням взаємозв’язків між молодими вченими різних кафедр в межах ІНЕМ та аналогічних кафедр інших ВНЗ України;

– інформувати молодих вчених відповідної кафедри про науково-практичні конференції, конкурси, гранти тощо;

– організовувати збір інформації для сайту РМВ ІНЕМ чи інформаційних баз РМВ ІНЕМ, і контролювати якість і вчасність цього процесу;

– надавати можливість молодим вченим відповідної кафедри висловлювати, через засоби інформації РМВ ІНЕМ, свої думки щодо конкретних найважливіших проблем в економічному розвитку країни і шляхів їх вирішення, інших важливих питань;

– надавати можливість молодим вченим відповідної кафедри ділитись, через засоби інформації РМВ ІНЕМ, своїми враженнями та пропозиціями в сфері культурно-освітнього життя молодих вчених ІНЕМ (в т.ч. щодо книг, які варто прочитати кожному молодому вченому для зростання рівня духовного, морального, наукового, патріотичного та інших напрямів розвитку особистості);

– брати активну участь в засіданнях Бюро секції РМВ ІНЕМ, роботі секції РМВ ІНЕМ, загальних зборах РМВ ІНЕМ тощо;

– представляти інтереси молодих вчених відповідної кафедри на різних заходах наукового, навчального та іншого характеру;

– збирати інформацію про перемоги та наукові здобутки молодих вчених відповідної кафедри для її представлення широкому загалу;

– брати активну участь в усіх заходах, що організовуються РМВ ІНЕМ і активно залучати до них зацікавлених молодих вчених відповідної кафедри;

– здійснювати справедливий, об’єктивний та прозорий розподіл права на безкоштовні публікації, конференції, семінари, квитки на мистецькі заходи тощо між молодими вченими відповідної кафедри;

– вчасно надавати молодим вченим відповідної кафедри інформацію про оголошення і рішення РМВ ІНЕМ, РМВ університету тощо;

– вчасно надавати молодим вченим відповідної кафедри інформацію, яка сприятиме їх розвитку за різними напрямами;

– формулювання тексту новин про події, пов’язанні з молодими вченими відповідної кафедри для подачі на інтернет-сайт РМВ ІНЕМ;

– інші.

 ІІІ. Завдання керівників робочих груп за напрямами та керівників секторів діяльності РМВ ІНЕМ:

– здійснювати керівництво робочою групою за конкретним напрямом діяльності РМВ ІНЕМ;

– планувати терміни та результати за піднапрямами та секторами діяльності, погоджуючи їх з Головою РМВ ІНЕМ;

– організовувати та контролювати роботу координаторів в межах робочих груп за напрямами діяльності, а також в межах секторів діяльності;

– перевіряти достовірність, актуальність і повноту інформації, яка передається для інтернет-сайту РМВ ІНЕМ, її інформаційно-аналітичного бюлетеня чи баз;

– інші.

 ІV.  Завдання координаторів в межах робочих підгруп за піднапрямами та секторів діяльності РМВ ІНЕМ:

координувати роботу в межах конкретних підгруп за піднапрямами діяльності РМВ ІНЕМ;

– формувати шаблони надання інформації для інтернет-сайту РМВ ІНЕМ та баз РМВ ІНЕМ, забезпечувати вчасне їх заповнення актуальною та достовірною інформацією;

– виконувати в межах конкретних підгруп за піднапрямами діяльності завдання поставлені Головою РМВ ІНЕМ, керівниками робочих груп чи секторів;

– інші.

 V. Завдання секретаря Бюро секції РМВ ІНЕМ:

– розсилати повідомлення про засідання Бюро секції РМВ ІНЕМ чи загальні збори секції РМВ ІНЕМ;

– оформляти протоколи засідань і витяги з них;

– збирати від представників кафедр інформацію, яка стосується питань порядку денного;

– реєструвати кореспонденцію, що надходить для РМВ ІНЕМ;

– інші.