Наукова діяльність молодих вчених ІНЕМ в Україні

Керівник робочої групи РМВ ІНЕМ за напрямом «Наукова діяльність молодих вчених ІНЕМ в Україні»: к.е.н. Чубай Володимир Миколайович

№ з/п

Завдання в межах піднапрямів (підгруп)

Координатор піднапряму (підгрупи)

1

Підготовка пропозицій щодо сприяння реалізації наукових інтересів молодих вчених ІНЕМ на різних рівнях управління Національного університету «Львівська політехніка», органів місцевої та державної влади

Чубай В.

2

Налагодження співпраці РМВ ІНЕМ з РМВ  інших ВНЗ України, установами, організаціями, підприємствами України

Чубай В.

3

Розробка механізму та координація висунення претендентів на вітчизняні наукові конкурси, гранти, стипендії, премії, посади тощо

Чубай В.

4

Формування інформаційної бази про вітчизняні наукові конкурси, гранти, стипендії та премії для молодих вчених ІНЕМ

Мельник Н. (ОА)

5

Розробка договорів про співпрацю РМВ ІНЕМ з РМВ ВНЗ України, іншими вітчизняними організаціями, установами (в т.ч. державними і місцевими органами влади) і супровід  процесу укладання цих договорів; формування інформаційної бази укладених договорів тощо

Коваль З. (ОА)

6

Формування переліку документів і процедур необхідних для відкриття та виконання держбюджетних тем та документації із звітування по них, а такожнеобхідних для відкриття і виконання НДР за кафедральними темами, які мають номери державної реєстрації.

Мужеляк М. (ФІН)

7

Моніторинг потреб органів місцевої і державної влади, та інших державних інституцій (в т.ч. інших інститутів Національного університету «Львівська політехніка») в наукових розробках чи економічних розрахунках ІНЕМ, супровід дій по отриманню відповідних замовлень на НДР та укладанню договорів, оформлення необхідної документації Беспалюк Х. (МО)

8

Формування переліку документів і процедур необхідних для відкриття та виконання госпрозрахункових тем і документації із звітування по них

Глинський Н. (МЛ)

9

Моніторинг потреб підприємств та організацій в наукових розробках чи економічних розрахунках ІНЕМ, супровід дій по отриманню відповідних замовлень на НДР та супровід процесу укладання договорів, оформлення необхідної документації, пошук підприємств готових впроваджувати наукові розробки в практику

Височан О. (ОА)

10

Формування корисної інформації по написанню і захисту дисертацій, оформленню документів по цих процесах

Височан О. (ОА)

 

11

Формування інформації про корисні для науковців вітчизняні інтернет-ресурси (в т.ч. сайти електронних баз даних наукової інформації, наукових електронних бібліотек, органів і структур, що регулюють різні аспекти наукової діяльності, а також інші важливі і цікаві сайти для молодого вченого)

Дзюбіна К. (ЗМД)

12

Формування інформації про вітчизняні науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, форуми, тренінги, симпозіуми тощо

Бойчук Т.

(ОА)

13

Формування інформації про вимоги вітчизняних фахових видань

Кравець А.

(ЕПІ)

14

Формування інформації про наукові теми (держбюджетні, госпрозрахункові і кафедральні теми в межах ІНЕМ та інших ВНЗ України) та формування інформаційних листів про набір матеріалів для видання колективних монографій з економіки

Глинський Н. (МЛ)

15

Формування інформації про видавництва, що друкують монографії, підручники і навчальні посібники економічного спрямування, умов співпраці, які вони висувають, аналіз договорів цих видавництв з потенційними авторами та розробка пропозицій щодо їх вдосконалення з врахуванням законодавства, яке регулює авторське право, та інтересів молодих вчених ІНЕМ, консультування молодих вчених ІНЕМ з вищенаведених питань

Пилипенко Л.  (ОА)

16

Проведення РМВ ІНЕМ науково-практичних заходів (проведення семінарів з питань оподаткування; надання консультацій з проектного менеджменту; здійснення фінансової діагностики; проведення «круглих столів» з представниками влади і бізнесу з найактуальніших соціальних та економічних питань; надання допомоги щодо економічного обґрунтування проектів тощо) для молодих науковців різних інститутів Львівської політехніки», партнерів та зовнішніх замовників

Мрихіна О. (ЕПІ)

17

Започаткування і розвиток програми допомоги молодим науковцям Національного університету «Львівська політехніка» та організацій-партнерів РМВ ІНЕМ в пошуку інвесторів для найкращих науково-дослідних проектів молодих вчених, допомоги вітчизняним та зарубіжним підприємствам в пошуку необхідних їм інноваційних розробок (в різних сферах), які пропонують вище зазначенні науковці, допомоги органам державної влади і місцевого самоврядування в пошуку шляхів вирішення важливих суспільних проблем, зокрема об’єднуючи зусилля науковців, представників бізнесу і влади для прийняття оптимальних рішень і ефективної їх реалізації

Чубай В.

18

Інші завдання за напрямом №1, які виникатимуть в процесі розвитку РМВ ІНЕМ