Пилипенко Любомир Миколайович

Пилипенко Любомир Миколайович

(доцент кафедри обліку та аналізу, к.е.н., доцент)

Опублікував 91 працю, зокрема 60 наукового та 31 навчально-методичного характеру. Співавтор 16 підручників і навчальних посібників та 3 монографій. Під його керівництвом студентами кафедри опубліковано понад 20 тез доповідей в збірниках міжнародних і всеукраїнських конференцій.

26 травня 2009р. на засіданні Спеціалізованої Вченої ради Державної академії статистики, обліку та аудиту успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему „Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання”.

Керує виконанням науково-дослідної теми кафедри обліку та аналізу «Концептуальний базис адаптивного формату фінансової звітності компаній та оцінно-аналітичні засади її опрацювання» (номер державної реєстрації 0112U001220).

З 2009 р. здійснює наукове керівництво лабораторією управління вищим навчальним закладом Національного університету „Львівська політехніка”, діяльність якої спрямована на дослідження економічних механізмів функціонування державних вищих навчальних закладів та технологій управління ними.

Бере активну участь в організації та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій. Зокрема, був членом оргкомітету ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (Львів, 26-28 квітня 2012 р.) та заступником голови оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи” (Львів, 22-24 травня 2013 р.).

У 2011р. здобув перше місце у номінації „Прикладне дослідження з економічної тематики” Львівського регіонального відбіркового етапу 5-го Всеукраїнського молодіжного конкурсу „Новітній інтелект України”.

Основними напрямками наукових інтересів є аудит, методологія формування корпоративної звітності, аудиторська діяльність загалом і ризики аудиторської діяльності зокрема.